Vesti

SPORAZUM O SARADNJI SA ADR PARTNERS

SPORAZUM O SARADNJI SA ADR PARTNERS

Sa posebnim zadovoljstvom obaveštavamo naše klijente, partnere i saradnike da su advokatska kancelarija Isailovic&partners (specijalizovana u oblastima korporativnog zastupanja i savetovanja) i ADR Partners (licenciran za pružanje usluga medijacije i mirnog rešavanja sporova od strane JAMS International, najvećeg pružaoca usluga medijacije, arbitraže i drugih metoda vansudskog rešavanja

Read More
Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Svesni svoje odgovornosti prema klijentima u svim poslovima koje preduzimamo, obaveštavamo javnost da smo od 07. oktobra 2017. godine osigurani od profesionalne odgovornosti na iznos od 1.000.000 evra.

Read More
ISAILOVIĆ & PARTNERS - nova adresa

ISAILOVIĆ & PARTNERS - nova adresa

Kancelarija Isailovic & Partners ima veliko zadovoljstvo da vas obavesti da ćemo se uskoro sretati i sarađivati u novom poslovnom prostoru, u Balkanskoj ulici broj 16.

Read More
novi Zakon o ulaganjima

novi Zakon o ulaganjima

Novi Zakon o ulaganjima stupa na snagu dana 04. novembra (u daljem tekstu: Zakon). Zakonom je uređen opšti pravni okvir za ulaganja u Republici Srbiji, definisani subjekti podrške ulaganjima za efikasno pružanje usluga ulagačima, obrazovanje kao i rad Saveta za ekonomski razvoj i rad Razvojne agencije Srbije.

Read More
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Najvažnija izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica odnosi se na ukidanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovana sredstva. Naime izvršeno je brisanje člana 48. tog zakona u celini.

Read More
ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

Praktično jedina izmena Zakona o PDV-u odnosi se na povećanje posebne stope PDV-a sa 8% na 10 %. U okviru dobara I usluga čiji je promet I uvoz oporezuje po posebnoj stopi PDV-a. jedina izmena odnosi se na personalne računare I komponente od kojih se sastoje personalni računari.

Read More
ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Preduzetnici imaju pravo da se opredele da plaćaju ličnu zaradu umesto prihoda od samostalne delatnosti. Ko se opredeli sa plaća ličnu zaradu nema pravo da menja tu odluku do isteka poreskog perioda tj. do 15.12.

Read More
ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI

Predviđa da se pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku podnose od 01.01.2014. godine. Svi poreski obveznici će tako do 1.januara iduće godine umesto 11 poreskih prijava podnositi samo jednu, koja će se predavati elektronski, upotrebom kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Read More
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA U SRBIJI

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA U SRBIJI

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica utvrđen je širok krug pravnih lica koja su dužna da plaćaju porez na dobit (doo, ad, kd, od, zadruge i slično).

Read More
ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA

Odredbe ovog zakona primenjuju se od 31.marta 2013. godine i to na transakcije po ugovornim odnosima zaključenim nakon 31. marta 2013. godine odnosno na transakcije po ugovornim odnosima zaključenim pre 31. marta 2013. godine ukoliko nije otpočela njihova realizacija (nije vršena isporuka dobara odnosno pružanje usluga).

Read More
PORESKA PRIJAVA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2012. GODINU

PORESKA PRIJAVA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2012. GODINU

Poreski obveznici koji su u prethodnoj 2012. godini ostvarili prihod veći od 2.067.480 RSD dužni su da najkasnije do 15. marta 2013. godine podnesu poresku prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Read More
ZABRANA DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

ZABRANA DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja, sve više dobija na značaju kako u svetu, tako i u Republici Srbiji. Naša zemlja je naročito zainteresovana za regulisanje ove oblasti, s obzirom na nivo investicija koje Srbiji donose značajan kapital, te mogućnosti otvaranja stranih firmi, učešća stranih firmi u procesu privatizacije i konačno uključivanja Srbije u međunarodne

Read More
ZAKONSKE NOVELE U DECEMBRU

ZAKONSKE NOVELE U DECEMBRU

Uveden je nov pojam: jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom a pod tim se podrazumeva teritorija sa poreskim suverenitetom na kojoj se primenjuje zakonodavstvo koje pruža mogućnosti za značajno manje poresko opterećenje dobiti pravnih lica...

Read More
UNAKRSNO ISPITIVANJE

UNAKRSNO ISPITIVANJE

U nastavku dajemo svoje mišljenje u pogledu činjenica za koje smatramo da je potrebno da imate u vidu prilikom razmatranje ove informacije.

Read More